ទំនាក់ទំនង

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង៖

ផ្ទះលេខ ១៩ ផ្លូវ ៤១៨ សង្កាត់ទូលទំពូង ២

ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។

ប្រអប់ P.O: 467

ទូរស័ព្ទ៖ +855(0)77 373 774/+855(0)95 588 400

អ៊ីមែល៖

president@cambodiapt.org

info@cambodiapt.org

គេហទំព័រ៖ www.cambodiapt.org