ទំនាក់ទំនង

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង៖

ផ្ទះលេខ៣៨ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ៣

ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។

ប្រអប់ P.O: 467

ទូរស័ព្ទ៖ +855(0)12 798 944/+855(0)89 777 553

អ៊ីមែល៖

president@cambodiapt.org

info@cambodiapt.org

songsit@vic.org.kh

songsitcenat@yahoo.com

គេហទំព័រ៖ www.cambodiapt.org