អំពី CPTA

យុទ្ធសាស្ត្រ CPTA

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ VISION

ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈព្យាបាលដោយចលនាជាតិ និងរួមបញ្ចូលទៅក្នុងថ្នាក់តំបន់ និងអន្តរជាតិ

សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​បេសកកម្ម

ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈព្យាបាលដោយចលនា និងតស៊ូមតិសម្រាប់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈ

គោលដៅ

១-បង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ និងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង
គោលបំណង៖
1-1         ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវផលិតភាព ប្រសិទ្ធភាព និងអភិបាលកិច្ចល្អនៃ CPTA
1-2         ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវលទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់សមាគម
1-3         បង្កើនសមាជិកភាព ការរក្សា និងការចូលរួមជាអតិបរមា។
1-4         កែលម្អការអនុលោមតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់ផ្សេងៗទៀត
1-5         កែលម្អការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
1-6         បន្តការអភិវឌ្ឍន៍រចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

2- ការអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនង
គោលបំណង៖
2-1         កែលម្អទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកព្យាបាលរោគកាយសម្បទាជាតិ និងអន្តរជាតិ
2-2         កែលម្អកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាតិ និងអន្តរជាតិ
2-3         លើកទឹកចិត្តដល់ការទំនាក់ទំនងគ្រប់ប្រភេទ
2-4         ប្រើប្រាស់សក្តានុពលដែលមានស្រាប់ ដើម្បីកែលម្អទំនាក់ទំនង
2-5         បង្កើនចំនួននៃការប្រជុំផ្លូវការ ឬក្រៅផ្លូវការ
2-6         បង្កើតបណ្តាញទំនាក់ទំនង និងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

៣- ការអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈ និងការតស៊ូមតិ
គោលបំណង៖
3-1         បើកដំណើរការគុណភាពនៃសេវាកម្មព្យាបាលដោយចលនា ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារ។
3-2         អ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់ការទទួលស្គាល់សង្គម
៣-៣         អភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តក្រមសីលធម៌ជាតិ
3-4         បង្កើនចំណេះដឹង និងជំនាញរបស់អ្នកព្យាបាលរោគ
3-5         អ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់ការងារ
3-6         ផ្តល់ឱកាសការបណ្ដុះបណ្ដាលកម្រិតជាតិ និងអន្តរជាតិ

៤- ទំនួលខុសត្រូវ និងការរួមចំណែក
គោលបំណង៖
4-1         បង្កើតស្តង់ដារជាតិនៃការព្យាបាលដោយចលនា ដើម្បីកែលម្អគុណភាពនៃសេវាកម្ម។
4-2         រួមចំណែកការព្យាបាលដោយចលនា ដើម្បីគាំទ្រមនុស្សធម៌
4-3         ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពណាមួយ ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។
4-4         ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការសម្រេចផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធ។
4-5         តំណាងឱ្យគ្រូពេទ្យកាយសម្បទាក្នុងកម្រិតជាតិ និងអន្តរជាតិ
4-6         ពង្រីកសេវាព្យាបាលដោយចលនាពីថ្នាក់ជាតិដល់កម្រិតសហគមន៍។