សកម្មភាពចុះវាយតម្លៃស្តង់ដារវិជ្ជាជីវ:ព្យាបាលដោយចលនា (NSPT)

កាលពីថ្ងៃទី ២៤-២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមការងារវាយតម្លៃស្តង់ដារវិជ្ជាជីវ:ព្យាបាលដោយចលនា (NSPT) ដែលមានសមាសភាពមកពីក្រសួងសុខាភិបាល សមាគមព្យាបាលដោយចលនាកម្ពុជា (CPTA) និងអង្គការ ICRC បានចុះជួបនិងវាយតម្លៃពីវឌ្ឍនភាពនិងកត្តាប្រឈមនៃការអនុវត្តវិជ្ជាជីវ:ព្យាបាលដ…