ការផ្សព្វផ្សាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការសិក្សាវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាលផ្នែកព្យាបាលដោយចលនានៅខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តស្វាយរៀង

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៩ និងទី៣០ ខែសីហាឆ្នាំ២០២៣ សមាគមព្យាបាលដោយចលនា សហការជាមួយសាលាបច្ចេកទេសថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត នៃសកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រសុខាភិបាល បានចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការសិក្សាវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាល ជំនាញព្យាបាលដោយចលនា ដល់សិស្សានុសិស្សនៅវិទ្យាល័យចំ…