ច្បាប់ គោលនយោបាយ សេចក្តីសម្រេច (˫ទុកជាមោឃៈ˫ក្នុងសកម្ម)